Svatý Kolumbán (St.Columbanus)

Podle části historiků byla iroskotská misie žáků svatého Kolumbána, opata z Iony, v 7.století vůbec prvním pokusem o christianisaci našich oblastí (další misií byla germánská misie svatého Bonifacia z Fuldy a cyrilometodějská misie soluňská). Proto bychom se rádi osobností a duchovním odkazem tohoto velkého pravoslavného světce zabývali podrobněji. 

Život svatého Kolumbána v anglickém znění

Jeho pravidla (regula) pro osamělý a společný mnišský život v původním latinském znění

Tatáž pravidla v pravoslavném překladu do angličtiny

Ostatky svatého Kolumbána přebývají v italském Bobbio (níže freska poblíž svatých ostatků).

 

By some historians Irish mission of St.Columbanus, abbott of Iona´s disciples was the first christian mission in our region during 7th century (followed by German mission of St. Bonifatius of Fulda at 8th century and St.Cyril and Methodius from Thessaloniki at 9th century). That is why we would like to study person and spiritual legacy of this great orthodox saint closely.

Life of St.Columbanus in English 

His rules (Regula Monachorum and Regula Coenobitis) in original Latin version 

The same text in modern Orthodox English translation 

Holy relics of St.Columbanus are in Bobbio, Italy (see fresco near holy relics).

 

Pokud chcete přispět na obnovu

chrámu na Strážném vrchu,

můžete využít účet číslo

237143317/0300.

Za Vaše milodary srdečně děkujeme.


If you want to help us by any gift

you can use account No.

CZ94 0300 0000 0002 3714 3317.

God bless you.

Kontakt

Pravoslavná církevní obec v Rumburku, prot. Antonij Drda Strážný vrch 88
408 01 Rumburk 1
+420 603 963 371 straznyvrch(zavináč)interdata.cz